openEHR @ Vitalis 2021

Se Vitalis information om openEHR-spåret 2021 för detaljer, föreläsarpresentationer m.m. Notera att man på Vitalis webbsidor om respektive föredrag i videofönstret kan välja helskärmsläge (ikon med pilar i nedre högra hörnet) samt välja upplösning/kvalitet (kugghjul i övre högra hörnet).

Delar av informationen från vitalis sidor återges även nedan för att finnas kvar längre efteråt, samt för att kunna länka till extra material etc. Frågor om Vitalisföredragen 2021 är välkomna i denna diskussionstråd.

Varför openEHR? Var används det nu till vad och vad är på gång?
https://invitepeople.com/public/seminars/24012 (Film m.m.)
Martin Grundberg

 • Det är lätt att fastna i detaljer kring teknik eller informatik när man pratar om openEHR, men vad är det egentligen för problem som både vårdgivare och leverantörer av system vill lösa med openEHR? Vilka är drivkrafterna som gör att vårdgivare och leverantörer vill ta sig an de helt nya arbetssätten inom eHälsa som openEHR kräver? Efter en inledande introduktion tar vi även en titt på vad openEHR används till idag, vilka länder och leverantörer är det som har hoppat på openEHR-tåget samt hur vi ser att openEHR kommer att användas i framtiden.
 • Presentationsbilder Varför openEHRv2.pdf (1.8 MB)
 • YouTube: Varför openEHR? Var används det nu till vad och vad är på gång? Vitalis2021 - YouTube

En svensk nod för openEHR-samarbete.
https://invitepeople.com/public/seminars/24243 (Film m.m.)
Göran Karlström och Åsa Skagerhult

 • OpenEHR är ett välfungerande internationellt nätverk för samverkan kring kliniska modeller med stor aktivitet bl.a. i Norge. Även i Sverige finns flera engagerade deltagare och aktiv utveckling. Som neutral aktör oberoende av leverantörer och vårdgivare ska nu SFMI under minst 2 år vara värd för en svensk nod i detta nätverk, och vi hoppas kunna skapa en kritisk massa av kunnande och utveckling för framtida förvaltning.
 • Presentationsbilder
  openEHR-En-svensk-nod-f_r-openEHR-samverkan-Vitalis-2021-Karlstr_m-Skagerhult.pdf (1.7 MB)
 • YouTube:

Introduktion till openEHR.
https://invitepeople.com/public/seminars/23755 (Film m.m.)
Erik Sundvall

Region Stockholms projekt för att digitalisera vårdförloppen. OpenEHR som möjliggörare och komplement till vårdinformationssystemen.
https://invitepeople.com/public/seminars/24541 (Film m.m.)
Patrik Georgii-Hemming och Elham Gholami

 • I Region Stockholm arbetar vi med att försöka digitalisera vårdförloppen, både cancervårdens standardiserade vårdförlopp och de personcentrerade sammanhållna vårdförloppen. Det finns många utmaningar med att gå från PDF-filer till IT-stöd som finns tillgängliga i patientmötet. Vi kommer i vår presentation att prata om de utmaningar och möjligheter vi ser med att använda openEHR för att skapa bättre stöd för indata (vårddokumentation och patientrapporterad data), utdata (patientöversikter, kvalitetsuppföljning, forskning) och beslutsstöd. Vi kommer också att visa hur långt vi har kommit och hur vi arbetar med dessa utmaningar.
 • Presentationsbilder
  Vitalis-final.pdf (1.0 MB)

openEHR, HL7 FHIR och Snomed CT – olika standarder som kan komplettera varandra.
https://invitepeople.com/public/seminars/23983 (Film m.m.)
Daniel Karlsson och Mikael Nyström

 • openEHR, HL7 FHIR och Snomed CT är tre standarder som kompletterar varandra och kan användas tillsammans. openEHR används främst för att strukturera hur information fångas och lagras internt i patientjournalsystem, men kan även användas för att överföra information mellan openEHR-baserade patientjournalsystem. HL7 FHIR används för att överföra information mellan olika typer av patientjournalsystem. Snomed CT används för att definiera den lagrade informationens betydelse och göra den mer sök- och sammanställningsbar. I den här presentationen ger vi en introduktion till standardernas skillnader och hur de används bra tillsammans.
 • YouTube: openEHR, HL7 FHIR och Snomed CT – olika standarder som kan komplettera varandra. Vitalis2021 - YouTube

OpenEHR och kvalitetsregister - en ny väg framåt!
https://invitepeople.com/public/seminars/23752 (Film m.m.)
Anders Thurin, Göran Karlström och Erik Sundvall. Samt bilder från Torbjörn Eles.

Paneldiskussion och frågestund om openEHR
Åsa Skagerhult (och samtliga medverkande i openEHR-spåret)
https://invitepeople.com/public/seminars/24008 (Film m.m.)

 • Paneldiskussion och frågestund som avslutar och knyter samman konferensens openEHR-spår. Panelens deltagare samtalar om utmaningar och erfarenheter vid användning av standarden openEHR, och öppna frågor från publiken diskuteras.
 • Paneldiskussionen börjar vid 26:47 i klippet: https://player.vimeo.com/video/554637879

Nyttor med openEHR

Vårdgivare, samarbetsorganisationer, leverantörer och aktörer inom forskning och kvalitetsutveckling är intresserade av openEHR av många anledningar.

Att hantera och strukturera klinisk information är tidskrävande och dyrt; via openEHR kan man dra nytta av globalt arbete som redan gjorts inom många kliniska områden. Det finns färdiga modeller, verktyg och metoder som ger ett snabbt och för vården begripligt sätt att ta fram lösningar själv eller i samarbete med andra.

Genom att samarbeta om hur data fångas och struktureras redan vid inmatningen kan datakvaliteten öka, behovet av dubbelregistrering av data minska, och många problem med överföring mellan system elimineras.

Väl strukturerat journalinnehåll är sökbart och jämförbart, och ger förutsättningar för att beskriva användbara och patientsäkra kliniska beslutsstöd, standardiserade vårdförlopp och strukturerad rapportering till kvalitetsregister.

openEHR möjliggör för vårdpersonal att medverka i att skapa kliniska modeller, arketyper, en eller flera arketyper kan sedan anpassas till lokala behov i en mall, s.k. template.

Via openEHRs ekosystem kan vårdverksamheter koppla externt inköpta eller egenutvecklade specialapplikationer som komplement till “stora journalsystemet”

openEHR används allt mer av nordiska systemleverantörer (bl.a. Cambio, DIPS, TietoEVRY. PatientSky)

Se även https://openehr.org och https://openehr.se (genväg till forumet)

3 Likes